Có 1 kết quả:

sān pēi céng dòng wù ㄙㄢ ㄆㄟ ㄘㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

triploblastic animals (having three germ layers)