Có 1 kết quả:

sān bāo tāi

1/1

sān bāo tāi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

triplets