Có 1 kết quả:

sān jiǎo jià

1/1

sān jiǎo jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tripod
(2) derrick crane