Có 1 kết quả:

sān fān zhī luàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Three feudatories rebellion against Qing 1673-1681 during the reign of Kangxi