Có 1 kết quả:

Sān fān pàn luàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

rebellion against the Qing of 1670s, pacified by Kangxi