Có 1 kết quả:

sān jiǎo kǒng lóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

triceratops (dinosaur)