Có 1 kết quả:

sān zī qǐ yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

foreign, private and joint ventures