Có 1 kết quả:

sān zú jīn wū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) three-legged Golden Crow that lives in the sun (in northeast Asian and Chinese mythology)
(2) Korean: samjog'o