Có 1 kết quả:

sān guì jiǔ kòu

1/1

sān guì jiǔ kòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to kneel three times and kowtow nine times (formal etiquette on meeting the emperor)