Có 1 kết quả:

shàng yī hào

1/1

shàng yī hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to go pee
(2) to go to the bathroom