Có 1 kết quả:

shàng xià wén cài dān ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄣˊ ㄘㄞˋ ㄉㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

context menu (computing)