Có 1 kết quả:

shàng qián

1/1

shàng qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to advance
(2) to step forward

Một số bài thơ có sử dụng