Có 1 kết quả:

shàng shēng

1/1

shàng shēng

giản thể

Từ điển phổ thông

bay lên

Từ điển Trung-Anh

(1) to rise
(2) to go up
(3) to ascend

Một số bài thơ có sử dụng