Có 1 kết quả:

shàng shēng qū shì ㄕㄤˋ ㄕㄥ ㄑㄩ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) an upturn
(2) an upward trend