Có 1 kết quả:

shàng bàn yè

1/1

shàng bàn yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the first half (of a period)