Có 1 kết quả:

shàng bàn yè

1/1

shàng bàn yè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) first half of the night
(2) time before midnight