Có 1 kết quả:

shàng bàn nián

1/1

shàng bàn nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

first half (of a year)