Có 1 kết quả:

shàng bàn shǎng

1/1

shàng bàn shǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) forenoon
(2) morning
(3) a.m.