Có 1 kết quả:

shàng bàn shēn

1/1

shàng bàn shēn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nửa thân trên, nửa người trên

Từ điển Trung-Anh

the upper body