Có 1 kết quả:

shàng bàn bù fèn

1/1

shàng bàn bù fèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) upper part
(2) top half