Có 1 kết quả:

shàng tù xià xiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

to vomit and have diarrhea