Có 1 kết quả:

shàng hū xī dào gǎn rǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

upper respiratory tract infection