Có 1 kết quả:

shàng fén

1/1

shàng fén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sweep the tombs (of one's ancestors)
(2) the Qingming festival