Có 1 kết quả:

shàng pō duàn

1/1

shàng pō duàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

uphill section (of a race)