Có 1 kết quả:

shàng jiàng jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) top general
(2) commander-in-chief