Có 1 kết quả:

shàng céng jiàn zhù

1/1

Từ điển Trung-Anh

superstructure