Có 1 kết quả:

shàng gǎng

1/1

shàng gǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take up one's post
(2) to be given a job