Có 1 kết quả:

shàng yáng qū shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) upward trend
(2) rising tendency