Có 1 kết quả:

shàng xīng

1/1

shàng xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to broadcast through satellite
(2) satellite (TV etc)
(3) shangxing acupoint (DU23)

Một số bài thơ có sử dụng