Có 1 kết quả:

shàng yǒu zhèng cè , xià yǒu duì cè

1/1

Từ điển Trung-Anh

The higher ups have policies while the lower downs have their own ways of getting around them. (idiom)