Có 1 kết quả:

shàng biāo

1/1

shàng biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

superscript