Có 1 kết quả:

shàng biāo

1/1

shàng biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

superscript