Có 1 kết quả:

Shàng hǎi Bǎo gāng Jí tuán Gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Baosteel