Có 1 kết quả:

Shàng hǎi Zhèn huá Gǎng kǒu Jī xiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shanghai Zhenhua Port Machinery Company