Có 1 kết quả:

Shàng hǎi Qì chē Gōng yè Jí tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC)