Có 1 kết quả:

Shàng hǎi Huán qiú Jīn róng Zhōng xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shanghai World Financial Center (SWFC), skyscraper