Có 1 kết quả:

Shàng hǎi bái cài

1/1

Shàng hǎi bái cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) baby bok choy
(2) Shanghai bok choy