Có 1 kết quả:

Shàng hǎi Zhèng quàn Jiāo yì suǒ Zōng hé Gǔ jià Zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shanghai Stock Exchange (SSE) Composite Index