Có 1 kết quả:

shàng huǒ

1/1

shàng huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get angry
(2) to suffer from excessive internal heat (TCM)