Có 1 kết quả:

shàng huán

1/1

shàng huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to wear an intrauterine device (IUD)