Có 1 kết quả:

shàng huán ㄕㄤˋ ㄏㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to wear an intrauterine device (IUD)