Có 1 kết quả:

Shàng tián

1/1

Shàng tián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ueda (Japanese surname and place name)

Một số bài thơ có sử dụng