Có 1 kết quả:

shàng pí

1/1

shàng pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

epithelium