Có 1 kết quả:

shàng jiǎn

1/1

shàng jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

upper eyelid