Có 2 kết quả:

shàng zǎishàng zài

1/2

shàng zǎi

phồn thể

Từ điển phổ thông

tải lên, upload (tin học)

shàng zài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to upload