Có 1 kết quả:

shàng guǐ dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to stay on track
(2) to proceed smoothly