Có 1 kết quả:

shàng bianr

1/1

shàng bianr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 上邊|上边[shang4 bian5]