Có 1 kết quả:

shàng bù

1/1

shàng bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

upper section