Có 1 kết quả:

shàng mén fèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) house call fee
(2) callout fee