Có 1 kết quả:

shàng è zhèng mén chǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

maxillary central incisor