Có 1 kết quả:

shàng guǎn zi

1/1

shàng guǎn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat out
(2) to eat at a restaurant